Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 01 mars 2021

Svenska balettskolan i Piteå i vågskålen – elitutbildning ställs mot övriga kommunala åtaganden

2017-12-05

Svenska balettskolan har funnits i Piteå sedan 2002 men hotas nu av nedläggning. Detta eftersom barn- och utbildningsnämnden i Piteå behöver spara pengar. Nämndens ordförande Ruth Rahkola (S) säger till Piteå-Tidningen att ”Vi har beslutat att det går mot en nedläggning om vi inte kommer att få mer statliga medel.” Beslutet togs vid nämndens sammanträde den 29 november i år.
Piteå kommun skrev den 1 november till Utbildningsdepartementet och begärde utökat ekonomiskt stöd från staten för att kunna driva skolan vidare. Men nedläggningshotet har hängt över skolan sedan i våras. Förslaget är att stoppa intaget till årskurs 4 och årskurs 7 från hösten 2018. De 50 eleverna fördelade på sex årskurser har kämpat mot beslutet med en namninsamling. För deras del är nedläggningen mer än problematisk. De som förbereder sig inför intagningsprovet till årskurs sju kan plötsligt få veta att skolan inte längre finns. Och om beslutet i januari blir att lägga ner balettskolan har eleverna ändå rätt att gå klart utbildningen. Fyrorna och femmorna har rätt att avsluta årskurs sex. Högstadieeleverna har rätt att gå ut nian. Övriga kommunala balettutbildningar ligger långt bort från Piteå, nämligen i Stockholm och Göteborg.
Jämfört med vad mycket annat kostar i samhället finns det inga stora pengar att spara. 2016 kostade skolan kommunen 4,7 miljoner kronor extra utöver ordinarie kostnader för grundskolelever. Statsbidraget var då 2,3 miljoner kronor.
Piteå-Tidningen uppger att barn- och utbildningsnämnden har beslutat att dra ner Svenska balettskolans budget för 2018 med 150 000 kronor, utöver en generell neddragning med 0,5 procent. Nämnden redovisar underskott och ska spara totalt 16,2 miljoner i budgeten för 2018. Främsta orsakerna till de utökade kostnaderna är enligt Internbudget Barn- och utbildningsnämnden 2018 ”att ett stort antal nyanlända elever fått skolplaceringar ute i verksamheten” samt ”Tillkommande kostnader för organisationen av nyanlända”. Enligt en videointervju med Ruth Rahkola på Piteå-Tidningens hemsida planerar barn- och utbildningsnämnden att uppvakta Migrationsverket för att få ersättning för dessa kostnader.
Anmärkningsvärt är att Lärarförbundet i Piteå välkomnar beslutet att lägga ner Svenska Balettskolan i Piteå, om inte staten skjuter till pengar. I en insändare i Piteå-Tidningen den 1 december skriver Stefan Eriksson, ordförande för Lärarförbundet Piteå: ”Ska vi då välja mellan en statlig elitsatsning som balettskolan eller en minskning av särskolans budgetram och minskat stöd till musikklasserna, vilket tyvärr beslutades, eller att avveckla en väl fungerande och behövd verksamhet som Kvalitetspoolen så måste jag förorda den kommunala verksamheten i detta fall.”
Som alternativ till Svenska balettskolans yrkesdansarutbildning funderar de ansvariga i Piteå nu på att erbjuda dans som elevens val i grundskolan.
De har också begärt att skolförvaltningen ska göra risk- och konsekvensanalyser av en nedläggning av Svenska Balettskolan samt av budgetnedskärningarna.

Karin Kämsby

Fotnot: Kvalitetspoolen är en vikariepool för skolorna i Piteå.

Fler Nyheter

Annonser